18.02.2020
:
. /. 1 28 405 sandoz pharmac
- . 40 50 41
- . 40 50 39
- . 10 50 32
- . 10 50 30
- /. 10 / 100 1 63 ananta medicar
. /. 30 86 ananta medicar
- SUPER . 0,4 60 66
. 0,22 40 84
. 50 46
BS-380 1262037 shenzhen mindr
. 30 249 pierre fabre
. 5 30 136 krka
. 2,5 30 116 krka
. 10 30 195 krka
. 1,25 30 81 krka
HL . 2,5 + 12,5 30 110 krka
HD . 5 + 25 30 166 krka
. 250 20 31
/- /. 1,5 . 1 49
. /. 1200 . 1 66 antibiotice
- . - 1,2 . 1 35
- 625 . /. 14 65
. 500 20 51
. 250 20 37
. . 500 20 49
/- /. 500 + 100 . 5 106 sandoz pharmac
/- /. 1000 + 200 . 5 283 sandoz pharmac
/. 250 /5 + 62,5 /5 ., 100 1 124 sandoz pharmac
/. 125 /5 + 31,25 /5 ., 100 1 57 sandoz pharmac
. . 875 + 125 10 98 sandoz pharmac
. . 500 + 125 10 75 sandoz pharmac
2X . /. 875 + 125 14 167 sandoz pharmac
2X . /. 500 + 125 14 79 sandoz pharmac
. / 28 104
. 5 30 28 sandoz pharmac
. 10 30 47 sandoz pharmac
. 5 30 131 pfizer inc
. 10 30 189 pfizer inc
. 5 30 169 krka
. 10 30 234 krka
. . 5 20 43 bosnalijek
. 10 30 57 sandoz pharmac
. /. 30 104 world medicine
. 8 + 5 30 73 krka
. 8 + 10 30 98 krka
. 4 + 5 30 68 krka
. 4 + 10 30 63 krka
. 20 34
/. - 23 10 81
/. - 13 10 82
/. - 23 10 75
/. - 13 10 79
. /- /. 1 . 57
. /- /. 0,5 . 40
IC . . ., / 80 20 44
. 200 60 121 krka
. 200 30 63 krka
- /. 150 . 3 5 91 krka
. 0,2 30 39
- - /. . 500 10 2177 fresenius kabi
15% - . . 500 213 hemofarm
10% - . . 500 205 hemofarm
-10% - . . 500 10 1732 braun
-10% - . . 500 1 218 braun
. 10% - /. . 500 10 1204 braun
. 10% - /. . 500 156 braun
- /. 400 220
- /. 200 150
/. 1 10 94
, , B . 631 30 70 zandra lifesci
10% - /. 10 % . 100 332 fresenius kabi
IC . /, 16 40
IC . /, 16 35
IC . / 16 38
IC . / 0,125 6 139
IC . / 0,125 3 82
IC . / 0,125 10 215
IC . / 0,06 6 72
IC . / 0,06 3 42
IC . / 0,06 10 91
- /. 250 / . 4 1 52
- /. 250 / . 2 1 31
10 / . 100 , . 47
. / 0,25 20 56
. / 0,25 10 33
. / 0,125 10 28
. 0,5 10 56
. 0,2 30 44
30 735 sigma tau
. /. 20 30 34 rotapharm
15 /5 100 , 47 hemofarm
75 . . .75 10 40
15 /5 . 100 48 sopharma
. 30 20 31 ratiopharm
15 /5 . 100 , . 60 ratiopharm
- 7,5 / . - 40 , . . 64 ratiopharm
- 7,5 / . - 100 , . . 116 ratiopharm
. . . . 75 10 97 ratiopharm
. 60 106
 

0.. - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - ..200, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru